Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Studia stacjonarne

Informacje Ogólne

 

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej prowadzi studia na kierunkach:

Technologia Chemiczna

 • Studia pierwszego stopnia ze specjalnościami:
  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku,
  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa,
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne,
  • Technologia produktów leczniczych 

             Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł
             inżyniera

 

 • Studia drugiego stopnia ze specjalnościami:
  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku,
  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa,
  • Inżynieria materiałów polimerowych,
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne,
  • Technologia produktów leczniczych. 

             Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł
             magistra inżyniera

 

Inżynieria chemiczna i procesowa

 • Studia pierwszego stopnia ze specjalnościami:
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych.
  • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych

             Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł
             inżyniera

 

 • Studia drugiego stopnia ze specjalnościami:
  • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych,

             Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł
             magistra inżyniera

 

Biotechnologia

 • Studia pierwszego stopnia ze specjalnościami:
  • Biochemia stosowana,
  • Inżynieria procesowa i bioprocesowa *(zawieszona od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2018/2019).
  • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych.

            Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł
            inżyniera

 

 • Studia drugiego stopnia ze specjalnościami:
  • Biotechnologia farmaceutyczna,
  • Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii,
  • Inżynieria procesowa i bioprocesowa,
  • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych.
   

             Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł
             magistra inżyniera

 

 


Technologia Chemiczna

Technologia chemiczna

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku technologia chemiczna uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Otrzymuje wykształcenie podstawowe z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą chemicznych procesów technologicznych. Posiada podstawy umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach związanych z produkcją nowoczesnych materiałów - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu także rozpoczęcie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do projektowania, prowadzenia i rozwijania chemicznych procesów technologicznych w przemyśle oraz do wykonywania w praktyce zawodowej podstawowych zadań obejmujących przede wszystkim: badania technologiczne, tworzenie koncepcji chemicznej procesu, koncepcji całej technologii, realizację procesu, modernizację procesów oraz technologii, rozwijanie technologii przy współpracy ze specjalistami innych dyscyplin, wdrażanie procesów i produktów do praktyki, bezpieczeństwo i ochronę środowiska, edukację. Posiada także podstawowa wiedzę z zakresu prowadzenia badań naukowych.

Student na czwartym semestrze studiów pierwszego stopnia może wybrać kształcenie na niżej wymienionych specjalnościach:

 1. Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku;
 2. Inżynieria chemiczna i bioprocesowa;
 3. Technologia organiczna i tworzywa sztuczne;
 4. Technologia produktów leczniczych.

Student na pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia może wybrać kształcenie na niżej wymienionych specjalnościach:

 1. Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku;
 2. Inżynieria chemiczna i bioprocesowa;
 3. Inżynieria materiałów polimerowych;
 4. Technologia organiczna i tworzywa sztuczne;
 5. Technologia produktów leczniczych.

Decyzja o uruchomieniu specjalności uwarunkowana jest liczbą chętnych i podejmowana jest przez Dziekana.

Student może kontynuować naukę na w/w specjalnościach w ramach studiów drugiego stopnia.

Absolwenci specjalności technologia organiczna i tworzywa sztuczne wyposażeni są w nowoczesną wiedzę z zakresu chemii i technologii polimerów oraz zaawansowanej chemii organicznej ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania tej wiedzy w projektowaniu i obsłudze procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i pokrewnych, projektowaniu wyrobów oraz technologii przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, a także metod instrumentalnej analizy związków organicznych, polimerów i tworzyw sztucznych.

Absolwenci specjalności analiza chemiczna w przemyśle i środowisku zdobywają wiedzę z zakresu analizy laboratoryjnej: technicznej oraz instrumentalnej. Otrzymują oni gruntowne przygotowanie obejmujące zaawansowaną wiedzę chemiczną oraz wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych metod analizy chemicznej, w tym także obróbki i interpretacji danych metodami numerycznymi. Absolwent może podejmować pracę w jednostkach specjalistycznych w przemyśle oraz we wszelkich instytucjach kontrolnych, monitorujących i diagnostycznych, a także w innych przedsiębiorstwach i urzędach wykorzystujących szeroko rozumianą analizę chemiczną.

Absolwenci specjalności inżynieria chemiczna i bioprocesowa zdobywają wiedzę w zakresie mechanizmów procesów wymiany pędu, ciepła oraz masy, towarzyszących procesom w przemysłach: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologii, a także w szeregu innych przemysłów. Uzyskuje on też wiedzę w dziedzinie nowoczesnych technik rozdziału mieszanin (procesy membranowe, adsorpcyjne, chromatograficzne i inne). Umiejętność budowy modelu matematycznego procesu pozwala na pracę w zakresie przenoszenia skali procesu z laboratoryjnej na przemysłową, projektowania, optymalizacji i sterowania tymi procesami na skalę przemysłową. Ponadto student szkoli się w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania procesów, aparatów oraz systemów technologicznych.

Typowe dziedziny zatrudnienia to: przemysł chemiczny, petrochemiczny, biotechnologia, przemysł przetwórczy (farmaceutyczny, tekstylny, kosmetyczny),w firmach i biurach projektowych z dziedziny inżynierii chemicznej i bioprocesowej, ośrodki naukowo-badawcze.

W górę


Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa to jeden z czterech kluczowych działów techniki, obok budowy maszyn, budownictwa i elektrotechniki, zajmujący się procesami dotyczącymi przemian substancji i energii w skali przemysłowej w celu otrzymania produktów o pożądanych właściwościach, tak aby zmaksymalizować zysk i spełnić wymogi ochrony środowiska.
Absolwenci kierunku nabywają poszukiwane na rynku pracy, interdyscyplinarne wykształcenie techniczne w zakresie szeroko pojętej inżynierii procesów, przydatne dla inżynierów, technologów i projektantów nie tylko w przemyśle chemicznym, ale również farmaceutycznym, spożywczym, biotechnologicznym, kosmetycznym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także w energetyce i ochronie środowiska oraz innych gałęziach przemysłu przetwórczego.
Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera w dziedzinie nauk technicznych.
Najważniejsze umiejętności i wiedza zdobywane w trakcie studiów to:

 • umiejętność projektowania i nadzorowania procesów i aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, biotechnologicznym, inżynierii środowiska, energetyce i innych gałęziach przemysłu przetwórczego,
 • umiejętność korzystania z programów do komputerowego wspomagania projektowania typu CAD, a także oprogramowania do obliczeń inżynierskich i modelowania,
 • umiejętność opisu zjawisk stanowiących podstawę przebiegu procesów w skali przemysłowej, tj. zasad bilansowania masy, energii i pędu, opisu równowagi oraz kinetyki procesowej (reakcji chemicznych, przenoszenia masy, pędu i energii),
 • wiedza na temat bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska prowadzenia procesów,
 • znajomość podstaw inżynierii produktu, technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych i ochrony środowiska,
 • umiejętność projektowania i wytwarzania nowoczesnych produktów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.


Student na trzecim roku studiów I stopnia może wybrać kształcenie na dwóch specjalnościach:

 • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych;
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych.

Studia II stopnia obejmują kształcenie poszerzone, w stosunku do studiów I stopnia, w obszarze nauk technicznych w zakresie procesów przenoszenia ciepła, a także jednoczesnego przenoszenia ciepła i masy, dynamiki i optymalizacji procesowej, projektowania zintegrowanych systemów procesowych, katalizy przemysłowej, reaktorów wielofunkcyjnych, nowoczesnych technik rozdziału mieszanin (procesy membranowe, adsorpcyjne, chromatograficzne) oraz komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych, w tym procesów przetwórczych tworzyw polimerowych. Zajęcia odbywają się na dwóch specjalnościach: „inżynieria produktu i procesów proekologicznych” oraz „przetwórstwo tworzyw polimerowych”. Absolwenci studiów II stopnia nabywają także umiejętność samodzielnego prowadzenia prac projektowych i badawczo-rozwojowych, posługiwania się specjalistycznym językiem technicznym z zakresu kierunku studiów. Absolwenci studiów II stopnia uzyskują tytuł magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych oraz są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Możliwości zatrudnienia
Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa stanowią poszukiwaną kadrę inżynierską i menadżerską prawie wszystkich gałęzi przemysłu przetwórczego, w tym m.in.: chemicznego, petrochemicznego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, biotechnologicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, energetycznego, maszynowego i metalurgicznego, związanego z produkcją aparatury dla ww. sektorów przemysłu, obróbką powierzchni i produkcji materiałów konstrukcyjnych specjalnego przeznaczenia, techniką cieplną i chłodniczą, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących instalacje oczyszczania wody, ścieków, gazów odlotowych i w wielu innych sektorach przemysłu, w biurach inżynierskich, pracowniach projektowych, laboratoriach badawczych zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu. Mogą także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z zakresu produkcji, usług, projektowania i doradztwa technicznego.

W górę


Biotechnologia

Biotechnologia

Absolwent uzyskuje interdyscyplinarne przygotowanie pozwalające na pracę w dziedzinach wymagających łączenia wiadomości dotyczących procesów chemicznych i mechanizmów funkcjonowania żywych organizmów. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do stosowania podstawowych technik biotechnologicznych umożliwiających selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz do projektowania i wdrażania procesów biotransformacji i biosyntezy. Szczególny nacisk jest położony na zagadnienia związane z uzyskiwaniem i oczyszczaniem bioproduktów wykorzystywanych w procesach technologicznych, przemyśle farmakologicznym i produkcji żywności. Absolwent uzyska również wiedzę umożliwiającą szerokie stosowanie różnych technik analizy produktów biotechnologicznych a także nowoczesnych metod diagnostycznych. Pozwoli mu to na podjęcie pracy w szerokim zakresie specjalizacji we wszystkich gałęziach gospodarki, w których stosowane są nowoczesne metody izolacji, oczyszczania i analizy produktów biotechnologicznych: w przemyśle farmaceutycznym, ochronie środowiska oraz w laboratoriach badawczych i kontrolnych.

W górę


Wydział Chemiczny

Pracownie Wydziału

Zajęcia dydaktyczne

Galeria oprogramowania

Administrator serwisu -

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności