Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Studia podyplomowe

Inżynieria materiałów polimerowych

   

 Studia podyplomowe

  INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

 III edycja       

 

        I. Organizator studiów

 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego, Wydział Chemiczny.

II. Zakres oferty

 Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia pragnących uzyskać wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu inżynierii materiałów polimerowych.

III. Cel studiów

 Podstawowym celem studiów „Inżynieria materiałów polimerowych” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach: technolog w zakresie syntezy i przetwórstwa tworzyw sztucznych, pracownik naukowo-badawczy ds. opracowania nowych tworzyw i kompozycji polimerowych.

Celem studiów jest również wszechstronne przygotowanie słuchaczy do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się:

 • syntezą oraz modyfikacją materiałów polimerowych,
 • przetwórstwem tworzyw polimerowych i ich recyklingiem,
 • prowadzeniem badań w dziedzinie syntezy, modyfikacji i przetwórstwa polimerów,
 • obrotem materiałami polimerowymi.

  IV. Sylwetka absolwenta

 Absolwent studiów podyplomowych poszerzy swą wiedzę z zakresu technologii tworzyw polimerowych, a w szczególności w zakresie:

 • podejmowania innowacyjnych działań związanych z projektowaniem wytwarzania, modyfikacji i przetwórstwa tworzyw polimerowych, w tym w nanokompozytów i kompozytów oraz blend polimerowych,
 • poznania zaawansowanych metod badania struktury polimerów,
 • stosowania polimerów w nowoczesnych dziedzinach techniki wraz z wykorzystaniem programów symulacji komputerowej,  
 • poznania metodyki prowadzenia prac badawczych z wykorzystaniem materiałów polimerowych.     

V. Zakres studiów

  Studia pozwolą uzyskać wiedzę z zakresu: 

 • Technologii syntezy monomerów,
 • Chemii i technologii polimerów,
 • Fizykochemii i właściwości fizycznych polimerów,
 • Modyfikacji i uszlachetniania tworzyw polimerowych,
 • Metod badań polimerów i tworzyw polimerowych,
 • Procesów przetwórstwa polimerów i ich zastosowania,
 • Recyklingu polimerów,
 • Projektu technologicznego,
 • Terminologii angielskiej w technologii tworzyw polimerowych,

  VI. Plan studiów

 

Lp.

Grupa modułów kształcenia w zakresie inżynierii materiałów polimerowych

Sposób zaliczenia przedmiotu

Sem.

 

I

 

II

ogółem

ECTS

W

C

L

P

ECTS

W

C

L

P

1.

 

Chemia i technologia polimerów

E

45

10

30

15

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fizykochemia i właściwości fizyczne polimerów

Z

30

8

20

 

10

 

 

 

 

 

 

3.

Metody badania polimerów i tworzyw polimerowych

Z

45

 

 

 

 

 

9

15

 

30

 

4.

Modyfikacja i uszlachetnianie tworzyw polimerowych

Z

20

6

10

 

10

 

 

 

 

 

 

5.

 

Procesy przetwórstwa polimerów i ich zastosowanie

E

40

 

 

 

 

 

12

20

 

20

 

6.

Recykling polimerów

Z

10

 

 

 

 

 

3

10

 

 

 

 

Razem

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa innych modułów kształcenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Projekt technologiczny

E

20

 

 

 

 

 

6

5

 

15

 

8.

Technologia syntezy monomerów

Z

10

3

10

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Terminologia angielska w technologii tworzyw polimerowych

Z

10

3

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

40

30

80

15

20

0

30

50

0

65

0

E – egzamin

Z - zaliczenie

Ramowy program studiów

 

Chemia i technologia polimerów

Treści zajęć:

Wprowadzenie; podział typów polimerów wg Carothersa i Flory'ego; przykłady grup polimerów, nomenklatura. Budowa makrocząsteczek a właściwości fizyczne polimerów. Polimery kondensacyjne. Mechanizmy polimeryzacji. Główne typy polimerów kondensacyjnych wytwarzane w skali przemysłowej. Termodynamiczne podstawy procesów polimeryzacji łańcuchowej. Polimeryzacja rodnikowa. Typy polimerów wytwarzanych na skalę techniczną metodą polimeryzacji rodnikowej. Polimeryzacja jonowa monomerów nienasyconych. Kopolimeryzacja. Kopolimery produkowane na skalę przemysłową. Polimeryzacja z otwarciem pierścienia. Polimery komercyjne wytwarzane w polimeryzacji z otwarciem pierścienia. Taktyczność polimerów. Polimeryzacja koordynacyjna. Poliolefiny. Reakcje polimerów. Modyfikacja chemiczna polimerów. Polimery naturalne. Biopolimery.

Fizykochemia i właściwości fizyczne polimerów

Treści zajęć:

Specyficzne, fizyczne cechy polimerów i układów polimerowych. Relacje dotyczące rozkładów mas cząsteczkowych i relacji pomiędzy mechanizmem syntezy polimeru, a typem rozkładu mas cząsteczkowych. Hydrodynamika roztworów polimerów. Hydrodynamika roztworów polimerów. Wymiary makrocząsteczek w roztworach i w fazie skondensowanej, właściwości roztworów i mieszanin polimerów. Hydrodynamika roztworów polimerów. Elastyczność kauczukowa. Polimery w stanie elastoplastycznym, rola splątań łańcuchów, model reptacyjny relaksacji naprężeń. Krystaliczny stan polimerów. Polimery specjalne, stan ciekłokrystaliczny polimerów.

Metody badania polimerów i tworzyw polimerowych

Treści zajęć:

Rodzaje średnich mas cząsteczkowych polimerów. Omówienie wybranych metod oznaczania mas cząsteczkowych. Metody badań materiałów polimerowych wykorzystujące promieniowanie elektromagnetyczne: statyczne (rayleighowskie) rozpraszanie światła, dynamiczne (quasi-elastyczne) rozpraszania światła, małokątowe rozpraszanie światła, metody rentgenograficzne (SAXS, WAXS). Metody badań polimerów w stanie skondensowanym: mikroskopia optyczna i elektronowa, mikroskopia sił atomowych, dyfrakcja elektronów. Metody analizy termicznej (DSC, TGA, DMA itd.). Metody badań zjawiska płynięcia tworzyw polimerowych. Pojęcie lepkosprężystości polimerów i metody badań tego zjawiska. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu i zginaniu oraz rozciąganiu udarowym. Wybrane metody badań struktury kompozytów polimerowych.

Modyfikacja i uszlachetnianie tworzyw polimerowych

Treści zajęć:

 Wykład 10 h

Środki pomocnicze do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Walcowanie mieszające. Wytłaczanie mieszające. Powlekanie. Laminowanie. Obróbka wykańczająca tworzyw sztucznych. Obróbka powierzchni wyrobów: barwienie, drukowanie, metalizacja.

Laboratorium 10h:

1.    Wytłaczanie mieszające, sporządzanie blend polimerowych.

2.    Kompozyty polimerowo-włókniste (dla żywic chemoutwardzalnych).

3.    Metalizacja elektrochemiczna kształtek polimerowych.

4.    Sporządzanie i badanie właściwości użytkowych mieszanek kauczukowych.

Procesy przetwórstwa polimerów i ich zastosowanie

Treści zajęć:

 Wykład 20 h

Środki pomocnicze do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przygotowanie tworzyw do przetwórstwa. Obróbka formująca. Wytłaczanie i technologie pochodne. Wtryskiwanie i technologie pokrewne. Nanoszenie, natryskiwanie. Maczanie. Powlekanie. Laminowanie. Prasowanie tłoczne i przetłoczne. Walcowanie i kalandrowanie. Spienianie. Spiekanie. Obróbka wykańczająca tworzyw sztucznych. Formowanie wtórne. Łączenie i gięcie. Obróbka powierzchni wyrobów: barwienie, drukowanie, metalizacja. Obróbka wiórowa. Ulepszanie powierzchni. Laboratorium 30 h:

 Laboratorium 20 h

1.    Nastawianie procesu wtryskiwania termoplastów.

2.    Badania wpływu parametrów wtryskiwania termoplastów na właściwości wytrzymałościowe wyprasek.

3.    Badania wpływu parametrów wytłaczania z rozdmuchem na właściwości folii z poliolefin. Kompozyty poliestrowo-szklane (laminaty).

4.    Wyznaczanie optymalnego czasu walcowania mieszanek kauczukowych.

5.    Zastosowanie programów CAD CAM w optymalizacji procesu wtrysku i projektowaniu kształtek.

6.    Badanie wpływu parametrów prasowania tłocznego tłoczyw termoutwardzalnych na właściwości wyprasek.

Recykling polimerów

Treści zajęć:

Zasady gospodarki odpadami polimerowymi w krajach Unii Europejskiej. Tworzywa biodegradowalne. Recykling materiałowy i surowcowy tworzyw sztucznych. Zagospodarowanie odpadów polimerowych przez odzysk energii (spalanie).

Projekt technologiczny

Treści zajęć:

WYKŁAD (5 godzin)

Obliczenia symulacyjne. Charakterystyka programów symulacyjnych i strategii symulacji. Obliczenia termodynamiczne. Analiza stopni swobody i modele wybranych procesów. Projektowanie systemów procesowych. Organizacja procesu projektowania. Zasady doboru procesów i ich parametrów pracy. Wybór typu reaktora i parametrów prowadzenia reakcji. Dobór parametrów w procesach rozdziału mieszanin.

LABORATORIUM (15 godzin)

Wprowadzenie do używania programu ASPEN PLUS.

Obliczanie właściwości fizykochemicznych substancji czystych i mieszanin.

Wykresy p-x,y, t-x,y, potencjał termodynamiczny mieszania, dla układów binarnych.

Opcje projektowe: analiza wrażliwości, żądania projektowe.

Projektowanie pojedynczych procesów i aparatów: flasz dwu i trójfazowy, wymienniki ciepła, rektyfikacja, reaktory.

Problemy przemysłowe: Dobór czynnika chłodzącego w skraplaczu kolumny rektyfikacyjnej. Analiza możliwości rozdziału rozpuszczalników. Analiza zagrożenia odparowania ze zbiornika substancji niebezpiecznej.

Technologia syntezy monomerów

Treści zajęć:

Omówienie podstawowych metod wytwarzania monomerów nienasyconych oraz zwiazków polifunkcyjnych wykorzystywanych do wytwarzania materiałów polimerowych o znaczeniu praktycznym.  Olefiny i diolefiny: etylen, propylen, buteny, butadien, izopren i chloropren. Styren i jego pochodne. Halogenopochodne winylowe: chlorek i  fluorek  winylu, chlorek i fluorek  winylidenu, tetrafluoroetylen, chlorotrifluoroetylen. Inne monomery winylowe. Monomery akrylowe: kwas akrylowy i metakrylowy, akrylonitryl, akryloamid. Alifatyczne i aromatyczne kwasy dikarboksylowe: kwas adypinowy, korkowy, sebacynowy, dodekanodiowy, ftalowy, tereftalowy i izoftalowy. Bezwodniki kwasowe: maleinowy, ftalowy i piromelitowy. Chlorki kwasów ftalowych. Laktamy: kaprolaktam, laurynolaktam. Heksametylenodiamina, fenylenodiaminy. Glikole, triole i tetraole. Diizocyjaniany aromatyczne i alifatyczne. Mocznik i melamina. Fenole. Substraty do siloksanów.

Terminologia angielska w technologii tworzyw polimerowych

Treści zajęć:

Czytanie katalogów odczynników, sprzętu laboratoryjnego oraz chemikaliów i materiałów specjalnych. Zapoznanie się ze sposobami publikowania informacji naukowej i technicznej, na przykładzie wybranej publikacji naukowej lub opisu patentowego oraz pozyskiwanie informacji z kompendiów nomenklaturowych. Analiza językowa krótkich filmów popularyzatorskich lub reklamowych na temat związany ze studiowanym kierunkiem studiów. Czytanie i analiza tekstów zawartych w przepisach preparatywnych publikacji naukowych lub opisów patentowych - zapoznawanie się ze słownictwem zawartym w tych opisach. Próby tłumaczenia polskich tekstów technicznych na j. angielski. Zapoznanie z zasadami przygotowywania prezentacji naukowych lub ustnych wystąpień konferencyjnych.

 

Obsada

 

Lp.

Grupa modułów kształcenia w zakresie inżynierii materiałów polimerowych

 

Koordynator modułu

 

Obsada modułu

1.

 

Chemia i technologia polimerów

prof. dr hab. inż. H. Galina

 

2.

Fizykochemia i właściwości fizyczne polimerów

prof. dr hab. inż. H. Galina

dr hab. inż. T. Ruman

dr inż. B. Mossety-Leszczak

dr inż. M. Walczak

3.

Metody badania polimerów i tworzyw polimerowych

dr inż. B. Mossety-Leszczak

dr hab. inż. M. Oleksy

dr inż. M. Walczak

dr inż. B. Myśliwiec

dr inż. R. Oliwa

mgr inż. P. Szałański

4.

Modyfikacja i uszlachetnianie tworzyw polimerowych

dr hab. inż. M. Heneczkowski

dr  hab. inż. M. Oleksy

 

5.

 

Procesy przetwórstwa polimerów i ich zastosowanie

dr hab. inż. M. Heneczkowski

 

6.

Recykling polimerów

dr hab. inż. M. Heneczkowski

 

 

Grupa innych modułów kształcenia

 

 

7.

 

Projekt technologiczny

dr inż. R. Bochenek

 

8.

Technologia syntezy monomerów

prof. dr hab. inż. W. Bukowski

 

9.

Terminologia angielska w technologii tworzyw polimerowych

prof. dr hab. inż. H. Galina

 

 

VII. Rekrutacja

 Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez System Internetowej Rekrutacji (SIR)

 

„Kartę zgłoszenia uczestnictwa” oraz wymagane dokumenty wskazane w systemie SIR można przesłać na adres :

     

     Politechnika Rzeszowska

     Wydział Chemiczny

     Komisja Rekrutacyjna pok. 142 c

     Al. Powstańców Warszawy 6,

     35-959 Rzeszów

 

z dopiskiem: „Studia podyplomowe INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH”

 
lub dostarczyć osobiście.

  

  VIII. Warunki ukończenia studiów

 

·           Aktywny udział w zaplanowanych zajęciach dydaktycznych.

·           Zaliczenie wszystkich modułów i zdanie egzaminów przewidzianych harmonogramem studiów.

·           Wniesienie w określonym  terminie wymaganej opłaty za studia

 

  Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej zgodne z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym z zakresu „Inżynieria materiałów polimerowych”.

   

IX. Organizacja studiów

  Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów w przypadku zbyt małej liczby potwierdzonych zgłoszeń od osób zainteresowanych.

  Studia podyplomowe trwają przez dwa semestry. Obejmują w sumie 230 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych. Zajęcia odbywać się będą średnio dwa razy w miesiącu (w soboty i niedziele). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany po uruchomieniu studiów. Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych i laboratoryjnych Politechniki Rzeszowskiej - bud. "H" przy Al. Powstańców Warszawy 6.

  UWAGA!

  Dojazd, noclegi, wyżywienie na koszt własny.

 

X. Opłata za studia

 Odpłatność za semestr wynosi 2000 zł i powinna zostać uiszczona przed rozpoczęciem zajęć na określonym semestrze. Cena jest stała w trakcie studiów. 

Opłatę za semestr pierwszy należy dokonywać na konto:

 

 Bank PEKAO S.A., II Oddział w Rzeszowie nr  29124026141111000039586445

 z dopiskiem: studia podyplomoweInżynieria materiałów polimerowych

 

 XI. Obsługa studiów

 Kierownik studiów:

dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz

tel.  (017) 865-12-23

e-mail: mhen@prz.edu.pl

bud. H pok. 80

 Wydział Chemiczny

Al. Powstańców Warszawy 6

35-959 Rzeszów

   

Sekretariat studiów:

inż. Barbara Alibożek

tel.  (017) 865-17-41

fax. (017) 854-36-55

e-mail:

bud. H pok. 104 B

Al. Powstańców Warszawy 6

35-959 Rzeszów

Kontakt w godz.: 10.00 - 13.00

 

 


Wydział Chemiczny

Pracownie Wydziału

Zajęcia dydaktyczne

Galeria oprogramowania

Administrator serwisu -

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności